Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Αποστολή της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company είναι η παραγωγή και διάθεση στην αγορά επώνυμων, ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στους ανθρώπους, στο περιβάλλον και τα ζώα, μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης υγιών σχέσεων συνεργασίας, ωφέλιμων για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και την ευρύτερη παραγωγική, επιχειρηματική, επιστημονική, εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα.

Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος & Σια ΟΕ, από την ίδρυσή της το 1925 μέχρι και σήμερα, ακολουθεί πιστά τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών της και πιστεύει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το κλειδί για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Ακεραιότητα διέπει όλες τις δραστηριότητες της και στους 7 πυλώνες της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

 1. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 2. Τα δικαιώματα των εργαζομένων
 3. Η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας
 4. Η ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη
 5. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας
 6. Το περιβάλλον
 7. Η τοπική κοινωνία

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων | Τα δικαιώματα των εργαζομένων | Η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας

Η εταιρεία λειτουργεί με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους.

Αποφυγή Διακρίσεων

Η εταιρεία προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις που σχετίζονται με την φυλή, το φύλο, την θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον συνδικαλισμό, την κοινωνική ή την εθνική προέλευση. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο στον εργασιακό χώρο.

Ισότητα – Ίσες Ευκαιρίες

Η εταιρεία δεν ανέχεται οποιοδήποτε είδος φυλετικής διάκρισης ή διακρίσεις που σχετίζονται με το φύλο, την θρησκεία, την ηλικία, την εθνικότητα, την κοινωνική ή εθνική προέλευση, την αναπηρία, τις πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τον συνδικαλισμό. Οι αρχές αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται ξεκινώντας από την πρόσληψη νέων εργαζομένων, καθώς και σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων της. Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζόμενου.

Καταναγκαστική και Παιδική Εργασία

Η εταιρεία είναι αντίθετη σε κάθε μορφή καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας. Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην εταιρεία πρέπει να είναι εθελοντικές. Καμία μορφή εξαναγκασμού, επιβολής ή παιδικής εργασίας δεν γίνεται ανεκτή. Το κατώτερο όριο ηλικίας απασχόλησης είναι τα 18 έτη.

Παρενόχληση

Απαγορεύεται κάθε είδος παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης κάθε άλλης νομικά προστατευόμενης κατηγορίας), εκφοβισμού, αγένειας ή ασέβειας καθώς και τα άσεμνα σχόλια. Επίσης, απαγορεύεται κάθε μορφή απειλής ή βίας στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Παράλληλα, διευκολύνει την εύρεση λύσεων που να ωφελούν τόσο την εταιρεία όσο και τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας.

Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων

Όλοι οι εργαζόμενοι και επαγγελματικοί συνεργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εργάζονται σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Η εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των γνώσεών τους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Ομαδικό Πνεύμα – Αξιοκρατία

Στην εταιρεία οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι συμμέτοχοι συνεργάζονται, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Δουλεύουν ομαδικά, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων. Όλοι εργάζονται προς όφελος της εταιρείας και αισθάνονται συνυπεύθυνοι. Παράλληλα, ενεργούν με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις. Η προσωπικότητα και οι ικανότητες των ανθρώπων αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται στην θέση όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό.

Η ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη

Η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί στο πλαίσιο ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Η ανταγωνιστική της θέση βασίζεται αποκλειστικά σε παράγοντες όπως η αξιοπιστία, η ποιότητα, η προσφορά στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που πληρούν τις απαιτήσεις και ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία συμμορφώνεται με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία κατά τις συναλλαγές της με ανταγωνιστές, επαγγελματικούς συνεργάτες και πελάτες. Όλοι οι εργαζόμενοί της υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί μονοπωλίου και ανταγωνισμού. Η εταιρεία απαγορεύει κάθε συμπεριφορά που στοχεύει ή αποτελεί εμπόδιο, περιορισμό ή αλλοίωση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού. Διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της διεξάγονται μέσα σε πλαίσια υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας στις χώρες που δραστηριοποιείται. Απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως αθέμιτος ανταγωνισμός σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αναγνωρίζοντας πως οι πρακτικές που συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό την εκθέτουν σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και πλήττουν την φήμη της. Η αποδεδειγμένη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας μπορεί να επιφέρει αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και λύση της σχέσης συνεργασίας με την εταιρεία.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς

Θεωρώντας σημαντική την τήρηση ηθικής συμπεριφοράς ενάντια στην απάτη και την διαφθορά, η εταιρεία δεσμεύεται να καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι και οι άλλοι συμμέτοχοι μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με υποψία απάτης ή διαφθοράς.

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία καθορίζεται από τον Κώδικά Δεοντολογίας της εταιρείας, έχει την βασική ευθύνη για την παρακολούθηση και την ανάληψη δράσεων σε περίπτωση απάτης και ενδεχόμενης κακόβουλης συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα ορίζονται, εφαρμόζονται και παρακολουθούνται οι κατάλληλες λειτουργίες, μηχανισμοί, πολιτικές και διαδικασίες, που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση, την πρόληψη, και την αποκατάσταση θεμάτων που σχετίζονται με απάτη και κακόβουλη συμπεριφορά. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφαλείας και να αναφέρουν τυχόν παρανοήσεις σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους.

Ακεραιότητα

Η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με ακεραιότητα. Ακολουθεί ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και διεξάγει τις δραστηριότητές της με διαφάνεια και αξιοπιστία. Η ανάπτυξη και η επιτυχία της βασίζεται στην υπεροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η δωροδοκία ή κάθε άλλη πρακτική διαφθοράς απαγορεύονται ρητά. Δεν ανέχεται την διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, την δωροδοκία ή άλλη ανήθικη ή παράνομη δραστηριότητα. Οι επιδόσεις της και η ανταγωνιστικότητά της αναπτύσσονται αποκλειστικά και μόνο μέσω νόμιμων πρακτικών.

Διαχείριση δώρων και φιλοδωρημάτων

Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων και δωρεών εκ μέρους των πελατών, τα οποία μπορούν να αμφισβητήσουν την ακεραιότητά της εταιρείας ή φαίνεται ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές της αποφάσεις. Σχετικά με τυχόν δώρα, δωρεές, φιλοδωρήματα ή προσφορές με την μορφή δώρων, η εταιρεία εξετάζει αυστηρά ότι δεν προκύπτει καμία περίπτωση κακοήθειας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Περιβάλλον

Η εταιρεία δεσμεύεται, εξασφαλίζοντας όλους τους αναγκαίους πόρους. να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οι περιβαλλοντικοί σκοποί με δεδομένη την παροχή κανονιστικά συμμορφούμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ανθρώπου και περιβάλλοντος, εστιάζει στα παρακάτω:

 • μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πόρων
 • αύξηση του ανακυκλωμένου ποσοστού των εκροών της δραστηριότητάς της
 • μείωση των ρύπων προς το περιβάλλον
 • υλοποίηση υπηρεσιών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • διαχείριση αποβλήτων
 • διαρκής ενημέρωση της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

Η Περιβαλλοντική Πολιτική ανασκοπείται περιοδικά και αναθεωρείται, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές συνθηκών και τα νέα δεδομένα.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μέσω:

 •  της διασφάλισης ότι καθιερώνονται αντικειμενικοί στόχοι για την εκτέλεση των υπηρεσιών της,
 •  της διεξαγωγής ανασκοπήσεων από την διοίκηση ώστε να βελτιώνεται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
 • την δέσμευση της διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 •  της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
 • της συμμορφώσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της
 • την αποφυγή της ρύπανσης και προστασία του περιβάλλοντος
Τοπική κοινωνία

Η εταιρεία αναγνωρίζει την υποχρέωση της να λειτουργεί αρμονικά ενταγμένη στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Επενδύει και συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, εντός και εκτός της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποιούνται:

 • χορηγίες σε συλλογικότητες που προάγουν πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς
 • επιβραβεύσεις ομάδων επαγγελματιών ή/και εθελοντών που εργάζονται για την ασφάλεια και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας (Νοσοκομείο, Γηροκομεία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)
 • ξεναγήσεις εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε μαθητές σχολείων, σπουδαστές, φοιτητές και επαγγελματίες των σχετικών με τις δραστηριότητες της αντικειμένων
 • υποδοχή των νέων επιστημόνων που την επιλέγουν για να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους, μια και είναι εγγεγραμμένη στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΤΛΑΣ
 • συμμετοχή στην Κοινότητα Open Farm, μια Κοινότητα που επιχειρεί να αναδείξει τα “ανοιχτά” επισκέψιμα αγροκτήματα και τις μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στόχος της Κοινότητας Open Farm είναι να φέρει σε επαφή το κοινό που ενδιαφέρεται για την προέλευση της τροφής του με τα επιλεγμένα αγροκτήματα και τις μονάδες μεταποίησης, τα οποία παράγουν ποιοτικά προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, ξενάγησης και φιλοξενίας
 • συμμετοχή ως μέλος στις δράσεις του Δικτύου Qnest (Quality Network on Sustainable Tourism). Πρόκειται για το ευρωπαϊκό δίκτυο ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Adrion | Adriatic-Ionian, με στόχο την αξιοποίηση των κοινών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της πολιτιστικής, παραδοσιακής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου. Στην Ξάνθη συστάθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ξάνθης, εταίρου της δράσης, το οποίο έχει και την ευθύνη της ανάπτυξής του στην περιοχή. Στο δίκτυο έχουν ήδη ενταχθεί περισσότερες από 20 τοπικές εταιρείες και φορείς από τους χώρους της αγροδιατροφής, της εστίασης, του τουρισμού και του πολιτισμού
 • ενεργή συμμετοχή ως μέλος στις δράσεις της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και στην προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας
 • ενεργή υποστήριξη με προϊόντα, παρουσιάσεις, ενημέρωση και έντυπο υλικό κάθε προσπάθειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και άλλων τοπικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη και προβολή της ιδιαίτερης τοπικής γαστρονομικής παράδοσης και ταυτότητας
 • στοχευμένη εργασία στην διάσωση και ανάδειξη των εθνικών και τοπικών γενετικών πόρων ζώων